ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สมรรถนะที่ 3 (สัมภาษณ์)

ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และสมรรถนะที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นั้น

บัดนี้ การประเมินได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่าน และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 3 ภาคคุณลักษณะส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) จำนวนทั้งสิ้น 210 ราย ในหกตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 3 ภาคคุณลักษณะส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) ดังรายชื่อแนบท้าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สมรรถนะที่ 3 (สัมภาษณ์)

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ครูผู้สอน (วิชาเอกคณิตศาสตร์)
ครูผู้สอน (วิชาเอกฟิสิกส์)
ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาไทย)
ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการประเมินไปรายงานตัวเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยจะได้รับการประเมินฯ ตามลำดับการไปรายงานตัว (ลงเวลามารายงานตัว) และหากผู้ใดไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศฯ

การเข้าชม 1,640 ครั้ง

X