สช.อ.ยะรัง ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดประจำเดือนกันยายน 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09:00 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง พร้อมด้วยนางสาวรอบีหยะ แมเราะดำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางมาดีฮะห์ มะ นักวิชาการเงินและบัญชีและนายเจะอามีน เจะโกะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อพบปะ พูดคุย ซักถามข้อราชการ หรือปัญหา ต่างๆ พร้อมทั้งได้ชี้แจงข้อราชการต่างๆ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานของโรงเรียนและให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียนเป็นสำคัญ มีโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 24 โรง โดยมีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนปัญญาธรรมอนุสรณ์ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเข้าชม 191 ครั้ง

X