ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 9 อัตรา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามรายชื่อแนบท้ายนี้

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ครูผู้สอน (วิชาเอกคณิตศาสตร์)
ครูผู้สอน (วิชาเอกฟิสิกส์)
ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาไทย)
ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร และมีสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามรายชื่อ ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่บุคคลสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ในวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมนำเอกสารและหลักฐานไปแสดงตนในวันรายงานตัว ดังนี้

– บัตรประจำตัวผู้สมัคร
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
– สำเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร จำนวน 2 ชุด
– ระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ชุด
– สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (สาขาในจังหวัดปัตตานี) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง แต่งชุดปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
– หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศฯ

การเข้าชม 2,616 ครั้ง

X