รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สช.จังหวัด และ ผอ.สช.อำเภอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 13 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ที่ ศธ 0206.4/2486 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ที่ ศธ 0206.6/ว 24 ลงวันที่ 6 กันยายน 2555 ที่ ศธ 0206.4/1016 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ลับ ที่ ศธ 0206.4/1923 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 จึงประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนี้

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสรรหา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
– กลุ่มทั่วไป
– กลุ่มประสบการณ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ
– กลุ่มทั่วไป
– กลุ่มประสบการณ์

การรับสมัคร

– วันและเวลารับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 มกราคม 2562 ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

– การยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหา ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ EMS จ่าหน้าซองถึงฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา และการสมัครครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสมัครได้หลายตำแหน่ง หรือทั้งกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ ให้เลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวและกลุ่มเดียว

– เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร ประกอบด้วย

กลุ่มทั่วไป
1) ใบสมัคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
2) ใบสมัคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ
3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
7) สำเนา ก.พ. 7 ฉบับปัจจุบัน รับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทางการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ฉบับ
8) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

กลุ่มประสบการณ์
1) ใบสมัคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
2) ใบสมัคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ
3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
7) สำเนา ก.พ. 7 ฉบับปัจจุบัน รับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทางการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ฉบับ
8) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
9) เอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินประวัติและผลงาน จำนวน 6 ชุด

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ ทางเว็ยไซต์ www.opec.go.th และติดประกาศ ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะจัดการให้ทราบประกาศดังกล่าวข้างต้นด้วยตนเอง จะไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล

วัน เวลา สถานที่สอบและหลักสูตรการสรรหา

– การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และทางเว็บไซต์ www.opec.go.th

– หลักสูตรการสรรหา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

– สอบข้อเขียนแบบปรนัย
ประเมินกลุ่มทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100) และกลุ่มประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน คิดเป็นร้ายละ 60)

– การประเมินผลงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40)
ประเมินประวัติและผลงาน เฉพาะกลุ่มประสบการณ์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมิน

การขึ้นบัญชี และอายุการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา

– การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
เรียงลำดับที่ตามคะแนนจากมากไปหาน้อย แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์

– อายุการขึ้นบัญชี
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาครั้งใหม่เมื่อใด ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาทุกบัญชี

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศฯ และใบสมัคร

การเข้าชม 2,006 ครั้ง

X