โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Gamification กับการสร้าง Engagement ในการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ระดับประถมศึกษา”

ด้วยบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Gamification กับการสร้าง Engagement ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ระดับประถมศึกษา” เพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อน และผลักดันให้ครูผู้สอนสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มสูงขึ้น อันเป็นการรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 และพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซาท์ เทิร์นวิวปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เวลา 08.00 – 16.00 น.

หากโรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถร่วมส่งบุคลากรจากโรงเรียนในสังกัดของท่าน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนละ 3 ท่านเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.aksorn.com/roadshow2018 ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ผู้ประสานงานโครงการ

  1. คุณวิเลิศ จันทน้อย vilert@aksorn.com โทร 081 308 5320
  2. คุณบาฮาอูดิน ตาเล๊ะ baha-udin@aksorn.com โทร 084 857 9004
  3. คุณโมฮัมมัดรูสดี แวกามา mohammadrusadee@aksorn.com โทร 086 693 3595

การเข้าชม 370 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X