ประชาสัมพันธ์รับสมัคร และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด ที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปี 2564 สำหรับนักเรียนนักศึกษา ที่เป็นเยาวชน ชาย – หญิง อายุระหว่าง 15 – 20 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ รวมทั้งระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เชิงบูรณาการความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ และเป็นเป็นเครือข่าย ด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันนิติบัญญัติ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 160 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ขอประชาสัมพันธ์รับสมัคร และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด ที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมฯ และนักเรียนที่ประสงค์ยื่นใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ภายในวันที่พฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ทางผู้จัดโครงการจะดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตรแบบออนไลน์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0 7333 2760 ต่อ 102 (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

– สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

การเข้าชม 350 ครั้ง

X