สช.จ.ปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 256 ครั้ง

X