สช.จ.ปัตตานี ประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ

วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ เป็นการประชุมชี้แจงให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา เพื่อให้หัวหน้าสนามสอบ ตลอดจนคณะตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ  เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบ มาตรฐานที่กำหนด และมีความโปร่งใส

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน ได้ดำเนินการจัดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 13 ปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2564 และหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้
2) เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ในปีการศึกษา 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ.ได้ดำเนินการจัดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยได้กำหนด ให้มีการสอบ ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

โดยมี นายชญานินทร์ อีซอ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานในเปิดการประชุมและพร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาอำเภอเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเข้าชม 1,004 ครั้ง

X