สช.จ.ปัตตานี เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปรับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัฒกรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปรับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัฒกรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ภายใต้พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มุ่งกระจายอำนาจและอิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งมี การคิดค้น พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษากลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม จำนวน 11 โรง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ อาจารย์มหาวิทยลัยสขลานครินทร์ วิทยาขตปัตตานี นางสาวลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นางไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชาญการพิเศษ ศึกษาธิการภาค 7 และดร.มะรูยานี หะยีบากา ผู้เชี่ยวชาญอิสลามศึกษา ศึกษาธิการภาค 7 เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อ.เมือง จ.ปัตตานี

การเข้าชม 240 ครั้ง

X