บุคลากร สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวเปาซียะห์ หะยีดอเลาะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางมัสโสม บูเดียะ, นางสาวดีญานา อีสามะ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา, นางสาวซาลีฮา อาแว และนายธีรัช นิสอน พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน หลักสูตร การฝึกอบรมระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา โฮเทล จังหวัดสงขลา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร โดยระบบดังกล่าว สามารถให้บริการโรงเรียนยื่นคำขอต่างๆ แบบออนไลน์ เช่น การขอความเห็นชอบรับนักเรียน รับรองนักเรียน และการจำหน่ายนักเรียนชาวต่างชาติ, การขอความเห็นชอบรับครู แต่งตั้ง และถอดถอนครูต่างชาติ, การขอความเห็นชอบรับบุคลากรทางการศึกษา การรับรองบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้ง และถอดถอนบุคลากรทางการศึกษา, ฯลฯ อีกทั้ง ผู้มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบ สามารถตรวจสอบและจองชื่อโรงเรียนที่จะจัดตั้งได้

การเข้าชม 397 ครั้ง

X