สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลี่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ และนางสาวศิริลักษณ์ ณ ระนอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานคลังและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลี่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 191 ครั้ง

X