สช.อำเภอโคกโพธิ์ ร่วมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวสากีนะห์ จินตรา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมต้อนรับคณะและตอบข้อซักถามให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ มัสยิดกำปงมะเมียง หมู่ที่ 7 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 24 ครั้ง

X