สช.อำเภอโคกโพธิ์ ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 มหาลัย


สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวนูรีฮัน สะแม และนางสาวกูวารีย์ ตูแวบือซา นักเรียนโรงเรียนอิสลามสามัคคี ผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตหาดใหญ่) โครงการทายาทแพทย์แผนไทย และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา คณะแพทย์แผนไทยบัญฑิต

การเข้าชม 126 ครั้ง

X