สช.อ.หนองจิก เปิดกองค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.หนองจิก เปิดกองค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั่วคราวโรงเรียนศาสน์สามัคคี ซึ่งการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักเสียสละ อดทน รู้คิด รู้ทำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ณ โรงเรียนศาสน์สามัคคี ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 206 ครั้ง

X