สช.อ.หนองจิก ปิดงานโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ประจำปี 2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ประจำปี 2564 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติจริง มีทักษะกระบวนการคิดและทำงานอย่างเป็นระบบสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คน ณ โรงเรียนบากงพิทยา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ขอขอบคุณผู้อำนวยการ ผู้จัดการ คณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การเข้าชม 219 ครั้ง

X