สช.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 56 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ตำแหน่งพนักงานด้านกฎหมาย และตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง ครูผู้สอน (การศึกษาพิเศษ) จำนวน 26 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานด้านกฎหมาย จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป จำนวน 26 อัตรา

2.คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– คุณสมบัติทั่วไป

1 ) มีสัญชาติไทย
2 ) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
3 ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4 ) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามมี่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5 ) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพักการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6 ) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง และคุณธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7 ) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8 ) ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
9 ) เป็นบุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือเป็นบุคคลที่พ้นภาระทางทหารแล้ว
10 ) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายตามตำแหน่งที่สมัคร

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายืนยัน

3.การรับสมัคร

3.1 วัน เวลา วิธีการ และขั้นตอนการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวันที่ 23 เมษายน 2564 ระบบจะปิดการรับสมัคร เวลา 24.00 น.) ตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้

1 ) เปิดเว็บไซต์ https://opec.thaijobjob.com หรือ www.opec.go.th

2 ) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมอัพโหลดไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี

3 ) อัพโหลดสำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรีในสาขาที่สมัคร และหากมีวุฒิปริญญาในสาขาอื่น หรือสูงกว่าให้อัพโหลดลงด้วย โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่างมายื่นพร้อมใบสมัครให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้อย่างละ 1 ฉบับ

4 ) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานเป็นผู้รับรอง จำนวน 1 ฉบับ หรือมากกว่ากรณีมีประสบการณ์มากกว่า 1 แห่ง ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวต้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร (ถ้ามี)

5 ) เอกสารประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ในการทำงาน ไม่เกิน 5 แผ่น รวมปก รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ให้สำเนาเอกสารตามข้อ 3.1 (3) – (5) พร้อมเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อกำกับทุกหน้าของสำเนาเอกสาร โดยสแกนเป็นไฟล์ pdf และอัพโหลดลงในระบบรับสมัครที่กำหนด

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

6 ) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะขั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

3.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 – 24 เมษายน 2564 (ภายในเวลาทำการของธนาคาร) และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 380 บาท (สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

1 ) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
2 ) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน)
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

3.4 ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://opec.thaijobjob.com หรือ www.opec.go.th

3.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 ดังนั้น หางผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

4.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://opec.thaijobjob.com หรือ www.opec.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานงานราชการทั่วไป

การเข้าชม 14,705 ครั้ง

X