สช.ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอกำหนดแนวทางป้องกัน และปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด โดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด

ข้อ 2 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงาน กำหนดวิธีการให้ชัดเจนและเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่พักอาศัย รวมถึงการรายงานรายละเอียดการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้รายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานทราบเป็นรายวันผ่านทางระบบออนไลน์ที่หน่วยงานและกลุ่มงานกำหนด

ข้อ 3 กรณีที่ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาไว้แล้ว ให้เลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาดังกล่าวออกไปก่อน เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุม ให้ใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 4 ในการปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ทำงาน ให้บุคลากรทุกราย ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการสัมผัส และเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ทั้งนี้ บุคลากรทุกรายต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ในกรณีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิและต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ข้อ 5 หากมีบุคลากรรายใดประสงค์จะปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย นอกเหลือจากระยะเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกเสนอเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมแสดงภาระงานที่จะนำกลับไปปฏิบัติงานที่พักอาศัย โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญและไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564

นายอรรถพล ตรึกตรอง
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การเข้าชม 524 ครั้ง

X