มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดและในกำกับปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำการไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

เนื่องจาก ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยเฉพาะในบางพื้นที่ รัฐบาลได้มีการกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต่อไป กระทรวงศึกษาธิการได้มีความตระหนักและห่วงใยในสวัสดิภาพของราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ข้อ 1 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำเนินการดังนี้

1.1 ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดหรือกำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่มิใช่สถานศึกษา ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ในแต่ละวันทำงาน ไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

1.2 สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ข้อ 2 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ให้ดำเนินการดังนี้

2.1 ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดหรือกำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่มิใช่สถานศึกษา ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ในแต่ละวันทำงาน ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

2.2 สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

นายสุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การเข้าชม 445 ครั้ง

X