มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอกำหนดแนวทางป้องกัน และปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานปกติ

ข้อ 2 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานมอบหมาย จัดบุคคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานดังนี้

2.1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรในสังกัด (ไม่รวมกับบุคคลในข้อ 1) และการรายงานรายละเอียดการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงาน ให้รายงานผู้อำนวยการกลุ่มงานทราบเป็นรายวัน โดยข้าราชการให้รายงานผ่านระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ https://hropec.opec.go.th/eval/ หัวข้อรายงาน Work From Home และบุคลากรอื่นให้รายงานผ่านระบบออนไลน์ที่กลุ่มงานกำหนด

2.2 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงานตามความเหมาะสม (ไม่รวมกับบุคลากรในข้อ 1) และการรายงานรายละเอียดการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงาน ให้รายงานผู้อำนวยการการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทราบเป็นรายวันผ่านทางระบบออนไลน์ที่หน่วยงานกำหนด

ทั้งนี้ ให้กำหนดวิธีการให้ชัดเจนและเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ส่งเสริมการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด โดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน และบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

ข้อ 3 กรณีได้กำหนดให้มีการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาไว้แล้ว ให้เลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาดังกล่าวออกไปก่อน เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุม ให้ใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 4 ในการปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ทำงาน ให้บุคลากรทุกรายปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการสัมผัส และเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ทั้งนี้ บุคลากรทุกรายต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ในกรณีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิ และต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ข้อ 5 หากมีบุคลากรรายใดประสงค์จะปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย นอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกเสนอเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมแสดงภาระงานที่จะนำกลับไปปฏิบัติงานที่พักอาศัย โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญและไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

นายอรรถพล ตรึกตรอง
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การเข้าชม 522 ครั้ง

X