รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ตามที่ได้มีประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ โดยเรียงลำดับที่ตามคะแนนจากมากไปหาน้อย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาตามลำดับในประกาศแนบท้าย ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการพัฒนา ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนา

บัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาครั้งใหม่เมื่อใด ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาทุกบัญชี

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศฯ

การเข้าชม 854 ครั้ง

X