กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “เพลง 3 อาร์สา”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้รับมอบ “เพลง 3 อาร์สา” ขับร้องโดย นายมนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชีโร่) จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R ไปยังเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ

การเข้าชม 131 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X