รองผอ.สช.ปัตตานี เยี่ยม สช.อำเภอ พร้อมมอบอินทผาลัมเนื่องในเดือนรอมฎอน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เดินทางสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอมายอ และอำเภอยะรัง และได้มอบอินทผาลัมให้กับบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

การเข้าชม 270 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X