สช.ปัตตานี ลงพื้นที่นิเทศขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนดรุณวิทยา อ.มายอ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง นำคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนต้นแบบ ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ 035/2562 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ลงพื้นที่นิเทศขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชนต้นแบบ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนดรุณวิทยา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

การเข้าชม 195 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X