สช.ปัตตานี ลงพื้นที่นิเทศขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานฯ ภายในโรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นำคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนต้นแบบ ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ 035/2562 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ลงพื้นที่นิเทศขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชนต้นแบบ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

การเข้าชม 174 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X