ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการ และลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 107(2) และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับมาตรา 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงประกาศรายชื่อข้าราชการต้องพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้าย

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3.บัญชีแนบท้ายประกาศเกษียณ ศธ.2562
4.บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การเข้าชม 1,796 ครั้ง

X