การจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรัตนพฤกษ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมัสโสม บูเดียะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และร่วมวางแผนการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2565 ใน “โครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมี ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในที่ประชุม

การเข้าชม 235 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X