นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน ร่วมบรรยายสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมบรรยายสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้งภาพรวมการศึกษาในพื้นที่ ภารกิจ และการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสาขาพัฒนศึกษา ได้รับทราบถึงผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงระยะ 4 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การขับเคลื่อนของพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมัยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรากฎผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ จึงมีความสนใจที่จะรับฟังและศึกษา เพื่อเป็นแนวทางขยายผลแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

การเข้าชม 260 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X