นางมัสนะห์ สารี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โครงการมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา) ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองภายในงาน

ในการนี้นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนจ้องฮั้ว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

“วันพบปะมุสลิมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา) ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยความร่วมมือของจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฎอนี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สภาความร่วมมือองค์กรสตรีมุสลิมเพื่อสันติภาพ สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดปัตตานี และมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความมเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาท้องถิ่น ในหัวขอ “หัวใจแห่งสันติภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรม”

การเข้าชม 260 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X