สช.ปัตตานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติ “โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)” กิจกรรมที่ 2

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ “โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)” กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล (ครั้งที่ 2) ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติของนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้สูงขึ้น ได้กำหนดกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการนำผลสอบ O-NET ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล ได้ดำเนินการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ในวันนี้ เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล ครั้งที่ 2 โดยมี กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ ฝ่ายวิชาการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ นักวิชาการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 300 คน การประชุมเชิยปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 คือ นายฮัมดาน อ่อนหวาน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

การเข้าชม 443 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X