ประชุมอบรมให้ความรู้การประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ชั้น 4 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นางสาวซาลีฮา อาแว และนายธีรัช นิสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมอบรมให้ความรู้การประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) มีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรม นายมัยดิง เบ็ญญธาดา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายจิรายุ อุปเสน และนายประมวล บุญมา วิทยกรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

การเข้าชม 347 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X