สช.อ.ยะรัง จัดประชุมชี้แจงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล รถโรงเรียนและรถรับ – ส่งนักเรียน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล รถโรงเรียนและรถรับ – ส่งนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจากนายอนุเทพน์ เกษา ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง ชำนาญการพิเศษ และหัวหน้าฝ่ายจราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอยะรัง เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล รถโรงเรียนและรถรับ – ส่งนักเรียนโรงเรียนเอกชน

การเข้าชม 325 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X