ประชุมร่วมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมรับฟังความคิดเห็น และแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับนายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้บริหาร สช.จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำผลที่ได้ไปเสนอรัฐบาลต่อไป

 

การเข้าชม 297 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X