ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลด้านการศึกษาต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และนายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานหลักทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนำเสนอข้อมูลด้านการศึกษาต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและเกิดความเป็นเอกภาพต่อไป

การเข้าชม 168 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X