นายทรงพล ขวัญชื่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ครั้งที่ 25

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานและวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถาน ครั้งที่ 25” โดยการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนฯ ในครั้งนี้ มีผู้เรียนทั้งในส่วนของโรงเรียนและวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 2,600 คน แบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีส้ม สีแดง สีฟ้า และสีม่วง มีประเภทกีฬาต่าง ๆ ดังนี้ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส แบตมินตัน แชร์บอล แฮนด์บอล และกรีฑา

การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้เรียน มีความรับผิดชอบ สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี

การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนในครั้งนี้ จัดขึ้นก่อนเทศกาลอิดิ้ลอัฎฮาเพียงไม่กี่วัน จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในขบวนพาเหรดด้วยการแต่งกายด้วยชุดมลายูท้องถิ่นของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผู้คนจะนิยมสวมใส่ในเทศกาลอิดิ้ลอัฎฮา เพื่อแสดงออกถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ ให้มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตน แสดงออกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่หลากหลายในประเทศนี้ และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และสันติสุขต่อไป

การเข้าชม 1,424 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X