ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ ปีการศึกษา 2562

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และเพิ่มพูนความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครูด้วนการสอนคนพิการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้อนุญาตให้ครูสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน สามารถลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามมาตรฐานของหลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ได้ ที่นี่

ครูท่านใดสนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสารมาศึกษาด้วยตนเอง และหลังจากนั้นทาง สช.จังหวัดปัตตานี จะแจ้งกำหนดการรับสมัครสอบเพื่ออบรมครู 200 ชม. ต่อไป

การเข้าชม 3,663 ครั้ง

X