นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดโครงการภาษาไทย สช.ปัตตานี


วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยของนักเรียนและการจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยในบ้านและแบบฝึกภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมีนางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้

ตามที่ศูนย์ประสานงานและการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ กลุ่มโครงการที่ 8 กลุ่มพัฒนาผู้เรียน โครงการย่อยที่ 3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการใช้ภาษาไทย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยของนักเรียนและการจัดทำสื่อการเรียนรู้ ในบ้านและแบบฝึกภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนเอกชนจังหวัดปัตตานีจึงได้จัดทำโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งการใช้ภาษาไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยของนักเรียนและการจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ในบ้านและแบบฝึกภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 284 คน ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 533 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X