ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติ กีฬาสีโรงเรียนจิปิภพพิทยา ประจำปี 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562  นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนติปิภพพิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาวสุจินต์ ยอดสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนจิปิภพวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และแข็งแรง
2.เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
3.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะและรู้จักอภัย
4.เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

ทางโรงเรียนได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษา โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสีต่าง ๆ ณ สนามกีฬาสีโรงเรียนจิปิภพพิทยา

การเข้าชม 265 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X