นางมัสนะห์ สารี รอง ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ชุมชนสัมพันธ์สานวัฒนธรรม อาซูรอ”

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา  07.30 น. นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ชุมชนสัมพันธ์สานวัฒนธรรม อาซูรอ” ณ โรงเรียนพัฒนาอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 1200 คน ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครู ชุมชน ผู้นำชุมชน ผุ้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานทางราชการต่าง ๆ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบไป

การเข้าชม 321 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X