ผอ.สช.อำเภอหนองจิก ประธานเปิดกิจกรรม “เสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน และกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ 2562”

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาและกิจกรรมฮาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2562″ ณ โรงเรียนบากงพิทยา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน พัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานราชการและชุมชนรอบสถานศึกษา ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น

2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู บุคลากรและนักเรียน อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและสำคัญของกระบวนการที่จะนำไปสู่การสถาปนาสันติภาพที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก ได้ฝากข้อคิดให้โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนา 3 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา, ด้านอารมณ์ และด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปพัฒนาตัวเอง และนักเรียน เพื่อให้เกิดสังคมที่ดีงามตลอดไป และได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียนตลอดทั้งงานของการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเข้าชม 295 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X