ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัด สช.อ.ยะรัง จำนวน 22 โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัด สช.อ.ยะรัง จำนวน 22 โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8/2562 ณ โรงเรียนอนุบาลแสงสันติ ปอซัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อคิดเห็นและรับรู้ข้อราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ผลการประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเข้าชม 347 ครั้ง

X