นางวิจิตรา โต๊ะมีนา เยี่ยมเยียนและนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

วันที่ 15 กันยายน 2562 นางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงเยี่ยมเยียนและนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและผู้สอนศูนย์ฯ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การเข้าชม 330 ครั้ง

X