สช.ปัตตานี เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยและจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยฯ ให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัด รุ่นที่ 2

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยและจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยในบ้านและแบบฝึกภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2562  โดยมีนายชญานินทร์ อิซอ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้

โดยการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรมทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยในด้านต่าง ๆ รวมทั้งฝึกทักษะร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ได้เห็นการปฏิบัติงานจริง และเรียนรู้ร่วมกัน 2. เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถออกแบบสื่อการสอนที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาด้านความสามารถในการใช้ภาษาไทย 3. เพื่อให้ครูปฏิบัติการสอนตามภารกิจ สังเกตเทคนิคการจัดการชั้นเรียน สังเกตวิธีการจดบันทึก การวางแผน ปฏิบัติ รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำหรับการเรียนรู้ โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้น ผู้สอนหาวิธีการ หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

สามารถรับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเข้าชม 647 ครั้ง

X