ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 7 เยี่ยมเยียนและติดตามผลการทดสอบ O-NET, I-NET

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก และเจ้าหน้าที่ สช.อ.หนองจิก ได้ร่วมต้อนรับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และคณะทำงาน ที่ได้มาเยี่ยมเยียนและติดตามผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลแก่นักเรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมซานูซี สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก

การเข้าชม 360 ครั้ง

X