สช.อ.หนองจิก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครูของโรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก และเจ้าหน้าที่ สช.อ.หนองจิก พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครูของโรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในช่วงปิดเทอม ตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอันเนื่องเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเข้าชม 274 ครั้ง

X