ลงพื้นที่ตรวจสภาพการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนศาสน์สามัคคี ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการ สช.จังหวัดปัตตานี นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการ สช.อำเภอหนองจิก นางสาวทัชวารา มิน่าวัง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และนายรุสลี อาแว นักวิชาการศึกษา สช.อำเภอหนองจิก ลงพื้นที่ตรวจสภาพการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนศาสน์สามัคคี ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 032051/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้างในแต่ละงวด และเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินยืม งวดที่ 2 จนถึงงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ต่อไป

การเข้าชม 449 ครั้ง

X