นายพนม อินทันแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 10/2562

วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญและสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบ 1 ที่ผ่านมา รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงานได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 380 ครั้ง

X