นายพนม อินทันแก้ว เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “อัลมิสบะห์เกมส์” ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “อัลมิสบะห์เกมส์” ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทางโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ใช้ชื่อว่า “อัลมิสบะห์เกมส์” ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 และมีการจัดทุกๆ ปี เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนทั้งโรงเรียน ตั้งแต่นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยแบ่งเป็นสีประจำกลุ่ม ทั้งหมด 8 กลุ่ม เป็นนักเรียนชาย 4 กลุ่ม นักเรียนหญิง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสีแดง สีส้ม สีเขียว และสีฟ้า โดยมีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 1.) กีฬาระดับอนุบาล (กีฬาพื้นบ้าน) 2.) กีฬาระดับประถมศึกษา (แชร์บอลหญิง, ฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน) 3.) กีฬาระดับมัธยม (ฟุตบอล, เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และเปตอง)

การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้รักสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน มีนำใจของความเป็นนักกีฬา 2.) เพื่อเสริมสร้างสุขพลานามัยที่ดี มีความเข้มแข็งทั้งทางกายและจิตใจ พร้อมที่จะเป็นคนดี เป็นทรัพยากรของประเทศชาติที่มีค่าและสำคัญในอนาคตต่อไป

การเข้าชม 376 ครั้ง

X