สช.อ.สายบุรี ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการกิจกรรมถอดบทเรียนภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ (O-NET) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสุฟยาน แวบือซา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการกิจกรรมถอดบทเรียนภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (คะเเนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น) ณ โรงเรียนสามารถดีวิทยา

การเข้าชม 338 ครั้ง

X