สช.ปัตตานี จัดประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี/อำเภอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่ สช.จังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 611 ครั้ง

X