โครงการมหกรรมวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (Aziz Pinkish Academic Festival)

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการมหกรรมวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (Aziz Pinkish Academic Festival)” ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการโดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติจริงในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเรียนรู้จากนิทรรศการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน และนักเรียนโรงเรียนประถมในสังกัด

การเข้าชม 1,453 ครั้ง

X